Regulamin

Regulamin Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowinach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowinach jest własnością firmy Gabinet Weterynaryjny MEDWET Marcin Komorowicz
2. Podmiot prowadzący schronisko zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu gmin , z którymi ma podpisaną umowę oraz prowadzi działania zmierzające do zmniejszenia ilości bezdomnych zwierząt na tym terenie.
3. Podstawowe zadania Schroniska dla Zwierząt:

 • zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku właściwych warunków bytowania – zgodnych z ich podstawowymi potrzebami oraz właściwej opieki weterynaryjnej,
 • przeprowadzanie stałego i okresowego wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gmin w terminach i na warunkach określonych w umowach. Wyłapane zwierzęta winny być umieszczane w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowinach,
 • współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zwalczaniu wścieklizny i innych zaraźliwych chorób,
 • oddawanie zwierząt właścicielom lub osobom pragnącym posiadać zwierzę, na warunkach określonych w V rozdziale niniejszego regulaminu,
 • współdziałanie z Urzędami Miast i Gmin oraz organizacjami społecznymi, w działaniach mających na celu kształtowanie świadomości mieszkańców w zakresie odpowiedzialnego stosunku do zwierząt i należytego wypełniania obowiązków przez właścicieli zwierząt.

4. Wnioski i skargi w sprawie funkcjonowania Schroniska bezdomnych zwierząt w Nowinach przyjmuje kierownik Schroniska
5. Podmiot prowadzący schronisko, może w schronisku świadczyć także odpłatnie usługi opieki nad zwierzętami na rzecz innych podmiotów i osób

II. PRZYJMOWANIE ZWIERZĄT DO SCHRONISKA
1. Schronisko przyjmuje interesantów we wszystkie dni tygodnia  w godzinach od 12.00 do 14.00
2. Schronisko przyjmuje zgłoszenia od upoważnionych przedstawicieli gmin, policji, straży miejskiej i Wojewódzkiego Centrum Ratunkowego:

 • o psach i kotach, które uległy wypadkowi ulicznemu i wysyła na miejsce wypadku pracownika dla zajęcia się zwierzęciem,
 • o miejscu pobytu bezdomnych zwierząt i wysyła pracownika w celu doprowadzenia zwierzęcia do schroniska albo lecznicy w przypadku, gdy okaleczyło ono człowieka.

3. Zwierzęta przyjmowane są przez prowadzącego schronisko lub przez wyznaczonego przez niego pracownika.
4. Każde zwierzę przyjęte do schroniska zostaje wpisane do rejestru z uwidocznieniem daty i miejsca przyjęcia, okoliczności, w jakich znaleziono zwierzę i innych uwag.
5. Prowadzący schronisko, a w czasie jego nieobecności pracownik przez niego wyznaczony, dokonuje oględzin doprowadzonego zwierzęcia, a w przypadku potrzeby wzywa lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu ze zwierzęciem.
6. Zwierzęta przyjmowane do schroniska zostają oznakowane (chip) i poddawane są 14-dniowej kwarantannie w oddzielnym pomieszczeniu.
7. Zwierzęta chore, suki w zaawansowanej ciąży trafiają bezpośrednio do Gabinetu Weterynaryjnego MEDWET przy ulicy Berberysowej 34 świadczącego całodobowo usługi weterynaryjne.

III. CZYSTOŚĆ I PIELĘGNACJA ZWIERZĄT
1. W celu zachowania w schronisku właściwych warunków sanitarnych, należy:

 • usuwać nieczystości i poddawać boksy bieżącej i okresowej dezynfekcji,
 • poddawać zwierzęta dezynsekcji w razie potrzeby,
 • codziennie wypuszczać zwierzęta na wybiegi, na czas uzależniony od warunków atmosferycznych,
 • stosować u zwierząt chorych wskazane przez lekarza weterynarii leki i zabiegi,
 • karmić zwierzęta zgodnie z ich podstawowymi potrzebami i zapewnić im stały dostęp do wody.

2. Zakresy czynności pracowników schroniska winny wyznaczać szczegółowo ich obowiązki dla należytego przestrzegania wskazań niniejszego rozdziału.

IV. SPRAWY WETERYNARYJNE
1. Podmiot prowadzący schronisko zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną, w szczególności w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia oraz
zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych.
2. Zwierzęta doprowadzone do schroniska, które nie okaleczyły człowieka, są badane przez lekarza weterynarii. Zwierzę uznane za nieuleczalnie chore podlega eutanazji na warunkach określonych w VI rozdziale niniejszego regulaminu.
3. Pierwsze szczepienie następuje niezwłocznie po przyjęciu do schroniska chyba,że stan zdrowia zwierzęcia na to nie pozwala, następnie zwierzęta są systematycznie szczepione raz na rok przeciwko wściekliźnie(zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie) i chorobom zakaźnym.
4. Samice i samce zwierząt znajdujących się w schronisku są obowiązkowo poddawane sterylizacji chirurgicznej.
5. Lekarz weterynarii obsługujący schronisko prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6. Podmiot prowadzący schronisko prowadzi książkę kontroli weterynaryjnej, do której są wpisywane zalecenia Powiatowego lub Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.
7. Za przestrzeganie niniejszych zasad odpowiadają podmiot prowadzący schronisko i lekarz weterynarii świadczący usługi na rzecz schroniska.

V. ODDAWANIE ZWIERZĄT NOWYM WŁAŚCICIELOM
1. Zwierzęta dorosłe mogą być wydawane właścicielom lub nowo nabywającym po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie i po zbadaniu przez schroniskowego lekarza weterynarii.
2. Właściciele zwierząt mają prawo do ich odebrania po udowodnieniu swojego prawa własności i uiszczenia obowiązującej opłaty. Opłata jest ustalana indywidualnie. Jeżeli właściciel zwierzęcia nie zgłosi się po nie schronisko ma prawo wydać je nowemu właścicielowi. Dane nowego właściciela oraz nowe miejsce pobytu zwierzęcia nie mogą być ujawniane – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
3. Podmiot prowadzący schronisko lub osoba przez niego upoważniona wydaje pokwitowanie za pobrane opłaty i uwidacznia w rejestrze zwierząt dane osoby zabierającej zwierzę.
4. Każda osoba zabierająca zwierzę ze schroniska, w tym i właściciele zwierząt, zobowiązana jest do:

 • uiszczenia opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem,
 • obejrzenia zwierzęcia i zapoznania się z informacją o nim udzieloną przez pracownika schroniska,
 • posiadania przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroża lub szelki i smycz, a dla kotów odpowiedni pojemnik lub torba),
 • podpisania umowy adopcyjnej znajdującej się w plikach i dokumentach do pobrania

5. Nie wolno wydawać zwierząt:

 • osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,
 • chorych – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt,
 • przed ukończeniem 6 tygodnia życia – z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt,
 • osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroża lub szelki i smycz, a dla kotów odpowiedni pojemnik lub torba),
 • osobom nietrzeźwym lub pod wpływem substancji odurzających

6. Schronisko na prawo skontrolować, w ciągu 30 dni od daty wydania zwierzęcia, warunki, w jakich zwierzę przebywa i udzielić ewentualnych wskazówek nowemu właścicielowi. Przypadki traktowania zwierząt niezgodnie z obowiązującymi przepisami będą zgłaszane miejscowo właściwym władzom samorządowym celem podjęcia działań w sprawie.

VI. EUTANAZJA ZWIERZĄT
1. Eutanazji podlegają:

 • zwierzęta nieuleczalnie chore – na podstawie diagnozy lekarza weterynarii,
 • ślepe mioty z tym, że schronisko ma prawo zatrzymać jedno szczenię lub kocię przy suce lub kotce,
 • inne zwierzęta niezdatne do dalszego chowu wg decyzji lekarza weterynarii.

2. Eutanazja zwierząt odbywa się tylko poza obszarem schroniska w Gabinecie Weterynaryjnym MEDWET
3. Przeznaczone do eutanazji zwierzę musi być traktowane do ostatniej chwili humanitarnie, a zabieg może być wykonany jedynie przez lekarza weterynarii tak, aby oszczędzić zwierzęciu trwogi i męki przedśmiertnej.
4. W przypadku upadku zwierzęcia, zwłoki są zabezpieczane w zamrażarce.

VII. CENY I OPŁATY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SCHRONISKO
1. Wysokość cen i opłat za usługi świadczone przez podmiot prowadzący schronisko reguluje zarządzenie kierownika
2. Stawki opłat za usługi schroniska oraz zasady wydawania zwierząt muszą być wywieszone w widocznym miejscu w schronisku.
3. Za dokonywane w schronisku wpłaty wydawane są pokwitowania.
4. Wpłaty za usługi świadczone przez schronisko stanowią dochód podmiotu prowadzącego schronisko.

VIII.OBSŁUGA SCHRONISKA
1. Personel schroniska stanowią pracownicy podmiotu prowadzącego schronisko.
2. Podmiot prowadzący schronisko kieruje pracą schroniska i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.
3. Stwierdzone brutalne obchodzenie się ze zwierzęciem jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków i spowoduje odpowiednie sankcje w stosunku do podmiotu prowadzącego
schronisko.
4. Pracownicy schroniska doprowadzając bezdomne zwierzę do schroniska muszą pracować możliwie dyskretnie, aby nie wywoływać zbiegowiska ulicznego i utrudnień w ruchu.